facebook tracking Nehalem Elementary School: PO BOX 190 Nehalem, OR