Bayshore Elementary School: 6120 26th St W Bradenton, FL