Anthony Elementary School: 9501 NE Jacksonville Rd Anthony, FL