Evit - Scottsdale Vocational Center: 2507 N 74th St Scottsdale, AZ